681. HELVETET SVERIGE


681. HELVETET SVERIGE
Du gamla du……. odemokratiska?
av Anonym, 2019-01-19.

HAR VI DEMOKRATI?
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 december 1965 myntade Vilhelm Moberg begreppet Demokratur och definierade det så här:
”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.
Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

För att kunna ha demokrati så krävs full och total yttrandefrihet, det innebär rätten att med ord få säga vilka meningsyttringar man vill så länge man inte direkt uppviglar till olagliga handlingar.
Full yttrandefrihet är ett av de två minimikraven som krävs för att man ska kunna utöva demokratin.
Det andra kravet är att man har en nationalstat med väl definierade gränser med suveränt egenstyre och som är omgiven av andra demokratiska nationalstater som kan vakta demokratin och yttrandefriheten hos sina grannar.
Det var så vi besegrade nazismen, genom att andra nationalstater ingrep när Tyskland frångick demokratins grundprinciper och införde alla fruktansvärda hemskheter som en icke-demokrati alltid medför.

Här måste vi fråga oss om vi har ett suveränt egenstyre.
Svaret är faktiskt nej, det har vi inte.
Lagstiftningsrätten hos EU och EU domstol står över Svensk lag och de som leder EU är inte demokratiskt valda och kan därför av oss heller inte bli avsatta.

I regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för landets demokrati står att läsa:
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.”

Med EU så utgår makten alltså inte från det Svenska folket utan ifrån Bryssel.

På detta så ser vi exakt just nu följande:
Socialdemokraterna vann valet 2014 med hjälp av V, blocket var då V, MP och S – vilket var konstellationen folket röstade för.
När de fick makten så nekade Socialdemokraterna att Vänsterpartiet skulle få sitta med i regeringen, vilket är odemokratiskt.
Syftet kom att bli uppenbart – det var för att säkra sin politiska agenda genom att utplåna de små skillnaderna som finns mellan de ”traditionella blocken”.
År 2018 förlorade Socialdemokraterna valet och Stefan Löfvén blev avsatt som statsminister.
Nu, i skrivandets stund (2019-01-16), så lutar det starkt åt att Socialdemokraterna ändå får makten med Stefan Löfvén som statsminister.
Med hjälp av Centerpartiet och Liberalerna.
Alltså har man lyckats med att utplåna de små skillnaderna som mestadels består i att man inte var helt överens om hur mycket eller lite man skulle beskatta olika saker.
Och nu går ihop i ett nytt block där de gamla blockgränserna är utplånade.
Det betyder att makten står utan en realistisk opposition eftersom alla ”traditionella” partier är överens om att utesluta det partiet som annars skulle ha kunnat utgöra en opposition.
Men att Sverigedemokraterna skulle få ensam majoritet är inte realistiskt.
Alltså gör det att hur vi än röstar, vilket parti man än väljer, så får vi nu exakt samma politik ändå och vi kan inte längre bestämma vem som ska vara statsminister.

Allt detta.
Förödande inskränkningar i yttrandefriheten.
Att ge makten till EU och att radera ut gränserna mellan de ”traditionella blocken”, så att det blir samma sak hur man än röstar
och att folket inte får avgöra vem som blir ledare görs för att ”skydda demokratin” enligt Stefan Löfvén.

Det betyder, helt oundvikligen, att folkets röster är totalt irrelevanta.
Det är makthavarna som sinsemellan gör upp om vem som ska styra landet.
Ingen kan tro något annorlunda.
Valen som vi har vart fjärde år är en illusion av demokrati då makten inte utgår ifrån folket, makten ligger i Bryssel och yttrandefriheten….
Ja låt oss titta på yttrandefriheten.

HAR VI YTTRANDEFRIHET?
**** år 1975 när regeringen Olof Palme, utan förestående debatt och utan folkets vetskap skrev om grundlagen.
En enad riksdag skrev då in i grundlagen att Sverige ska vara mångkulturellt.
Det betyder att det är okonstitutionellt att vara emot mångkulturen i Sverige.
På det så har vi diktaturlagen ”Hets mot folkgrupp” som hela tiden ändras.
Från och med 2019-01-01 så säger den att:
”Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp
eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp[…]”

Vad är missaktning?
Svenska Akademins Ordbok säger:

MISS- ssgr:
MISS-ADDERA, -ing (JernkA). (†) begå fel vid addering. Uti 1777 års räkning är misadderat både in debito och credito. VDAkt. 1793, nr 215 (1791). JernkA 1835, s. 224. —
-AKTA, -ning (se d. o.); -are (tillf., SD(L) 1895, nr 317, s. 3, Johanson SpeglL 204 (1922, 1926)). [jfr t. missachten] icke hava tillbörlig aktning för (ngn l. ngt); akta (ngn l. ngt) ringa, ringakta (ngn l. ngt). Möller (1807). Leopold 5: 38 (c. 1820). Hvarför har estetiken och många af dem, som egnat henne sitt arbete, icke sällan varit, om icke missaktade, dock sedda öfver axeln? 3SAH 8: 239 (1893). Böök ResSv. 96 (1924). Avledn.: missaktlig, adj.; adv. -en (Afzelius). (-akt- 1841. -akte- 1856) (†) förtjänt av missaktning; ss. adv.: med missaktning. Wingård 2: 97 (1841). När Herr Klas sluteligen blef till höfvidsman satt öfver allt Finland, besvarade han missakteligen rådets och Hertigens bref. Afzelius Sag. VIII. 1: 45 (1856). —
-AKTNING. [jfr t. missachtung] brist på aktning, ringaktning. Möller (1807). För tidningsskrifveri hade jag allt för stor missaktning att derpå ens kunna tänka. Hyltén-Cavallius Lif 211 (c. 1880). NoK 117: 100 (1933).

Alltså, att inte visa full respekt, att åtsidose.
Med andra ord så om man inte respekterar en religiöst grundad ideologisk idé så bryter man mot lagen.

Och vem bestämmer om du missaktat eller inte visat full respekt för någon grupp?
Det är helt subjektivt så här hamnar bevisbördan faktiskt på den åtalade, alltså tvärt emot all annan rättspraxis som vi har för rättssäkerhet.
Du måste bevisa ditt uppsåt.
Här är du alltså skyldig tills du är bevisad oskyldig eftersom det handlar om, om någon känner att du inte visat tillbörlig respekt.

Med andra ord så är rättssäkerheten och yttrandefriheten helt satta ur spel då yttringar med befogad kritik mycket väl leda till en fängelsedom om det kan uppfattas som respektlöst, alltså ”kränkande”.
Nära nog all kritik, oavsett vad som kritiseras, kan givetvis uppfattas av någon som respektlöst och därmed kränkande.

Så när man inte får kritisera problem för vad man anser dem vara vad ska man göra då?

SÄGA IFRÅN MOT MAKTEN OCH ETABLISSEMANGET
Demonstrera mot våra ledare?

Demonstrationer är beprövade och bevisade som overksamma, om och om igen.
Det ger bara deltagarna illusionen av att de gör något medans makthavarna skrattar sig harmynta samtidigt som media stämplar demonstranterna som högerextrema och rasister.

De enda demonstrationerna som visat sig verksamma är de som redan ligger i direkt linje med vad makthavarna redan vill.
Som demonstrationerna där 9 000…

Politikerna stiftade då i panik en lag, gymnasielagen, för att få behålla dessa
9 000 männen i Sverige.

VARFÖR VILL MAN HA HÖG INVANDRING?
Faktum är att vi, folket, inte vet.
Det surrar med diverse konspirationsteorier, allt från Kalergiplanen och Barcelonaavtalen till Satanistiska världsledare.
Andra menar att det är totalt slumpat, att det råkar vara krig och svält just nu bara.

Så låt oss totalt strunta i frågan om varför, för den är faktiskt helt obetydlig.
Den vikta frågan är:
Vad får det för effekt?

Fakta:
För att kunna upprätthålla en etnicitet under en längre period än 25 år så krävs det ett födelseantal på 2,11 barn per föräldrapar.
Alltså att 2 personer får 2,11 barn.
Det betyder att befolkningsmängden är stabil utan att varken öka eller sjunka.
Hade ingen dött i olyckor, sjukdomar eller emigrerat så hade det räckt med ett födelseantal på 2.0, alltså lika många barn som föräldrar.
Men om varje föräldrapar får endast ett barn, så blir det bara hälften så många barn som föräldrar, alltså har befolkningen halverats.
Och om den generationen också får endast ett barn per föräldrapar så har populationen halverats igen, med andra ord så är folkgruppen borta inom loppet av endast några få generationer.

Så ett födelseantal på under 2,11 har som enda utgång att folkgruppen minskar och alltså oundvikligen dör ut.
Historiskt så har ingen etnicitet eller kultur någonsin återhämtat sig efter att ha haft ett födelseantal på 1,9 eller lägre.
Det beror på att det skulle ta upp till 100 år att återhämta sig och det finns ingen ekonomisk modell som kan upprätthålla en kultur eller etnicitet under så lång tid utan tillväxt.

Siffror talar här med matematisk säkerhet.
Så låt oss titta på siffrorna från 2007, innan de massiva demografiska förändringarna.

Födelseantal:
Frankrike: 1,8
England: 1,6
Sverige: 1,5
Grekland: 1,3
Tyskland: 1,3
Italien: 1,2
Spanien: 1,1

Och snittet av Europas 31 länders inhemska befolkningar är: 1,38
Men ändå ökar Europas befolkning kraftigt!

De som söker sig till Europa har ett genomsnittligt födelseantal på fantastiska: 8,1!
Det betyder i grovt avrundade siffror att medans Europas inhemska befolkning nästan halveras var generation så nära nog femdubblas den främmande kulturens population.

Så på endast 2 generationer så har den inhemska Europeiska befolkningen minskat till 25% av vad den var 2 generationer tidigare och den nya kulturen har 25 dubblats!

Sverige hade år 1990 en befolkning på 8,527 miljoner.
Ett födelseantal på 1,5 – alltså en starkt minskande befolkning.
Idag (siffrorna från 2018) har Sverige 10,172 miljoner.

Alla dessa siffror kan givetvis räknas ut enkelt med endast de fyra räknesätten.
Ländernas populationsnivåer år efter år finns att enkelt tillgå på internet – enkel Google sökning på tex. ”global demographics” eller ”Sveriges population 1990”.
Så, vem som helst kan dubbelkontrollera att dessa siffror stämmer utifrån offentlig och verifierad information.

Detta är bara ren matematisk fakta.
Matematik har inga politiska åsikter.

Så rent opolitiskt, och bara utifrån matematisk fakta som ligger bortom vår egna kontroll, så kommer den inhemska Europeiska befolkningen att försvinna inom en överskådlig framtid.
Vilket får mig till sista punkten.

Definitionen av ett folkmord är enligt FN ett eller flera av följande 5 kriterier:

1: Att döda medlemmar av gruppen
2: Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
3: Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
4: Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen
5: Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Så, faller vi som ursprungsbefolkning och folkgrupp under någon av dessa 5 kriterier?
Läs dem noga av avgör själv!

Anonym

Redaktionens vädjan: OBS! Gillar du denna eller andra artiklar här på Honesty4u, så skicka gärna länkar till alla du känner samt ut på sociala medier.
Glöm inte att även kommentera krönikan nedan i kommentarsfältet.
Det är trevligt för krönikören med lite feedback. Vad tycker just Du?
Skriv några rader nedan!
OBS! Du behöver inte logga in eller något medlemskap för att skriva! Ange bara din e-postadress, så att vi kan blockera eventuella skitstövlar som nästlar sig in!
Det går även att visa krönikören ditt betyg genom att klicka på stjärnorna ovanför krönikan.

Manövrera enkelt genom att klicka på de ljusblå länkarna nedan! 

Föregående krönika: https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/680-hur-politiker-loser-problem/

Nästa krönika: https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/682-kvinnor-far-acceptera-otrygghet-eller-agera-politiskt/

 

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.