235. MONOPOL OCH PRINCIPLÖSHET?


235. MONOPOL OCH PRINCIPLÖSHET?
av Jan Ivarson, 2015-02-25.

En del menar att vård bara skall bedrivas i samhällets regi. Det hörde jag aldrig sägas under första halvan av förra århundradet då vi arbetade på lördagarna och hade lägre välstånd. Alla fann det naturligt när de fick en krämpa att i första hand uppsöka en doktor, ofta i dennes privatpraktik. På den tiden fanns det även mindre kliniker i städerna men några hade tvivelaktigt rykte. Folktandvården för skolbarn i min hemtrakt ansågs producera fler hål än godis. Vid värre åkommor tog man sig till ett lasarett. Så kallades sjukhus då.

I förra århundradet fanns det även vårdanläggningar för särskilda åkommor, som Dispensären i Göteborg. Tidigare fanns det idiothem (de hette så en gång i tiden) för förståndshandikappade. De har få moderna ersättare. Därför tvingas många med psykiska vårdbehov få klara sig bäst de kan. Det är ett område som samhället inte klarat av. Få med psykiskt vårdbehov kan av ekonomiska och kunskapsmässiga skäl inte köpa privat vård. Därför är privat utbud för psykisk vård litet. Trots liten privat konkurrens klarar inte samhället av sin uppgift. Bör vi då ha så på fler områden?

DEBATT I MEDIA
Media har gett utrymme för diskussioner om vem som skall få bedriva vård i Sverige (alla frågor ges inte plats i media som vill styra den politiska inriktningen). Många menar att vård som betalas av skattepengar bara skall bedrivas i samhällets regi. Man kan förstå tanken men om den är bra för vården, bör den även vara bra för andra näringar, i första hand för varor och tjänster som köps för skattepengar. Skolan är ett annat område en del vill att samhället skall ha monopol på.

Gemensamt för samhällsivrarna är att det främst är verksamheter med lägre kunskapsinnehåll man vill driva i samhällsmonopol. Få önskar ligga kopplad till en kommuntillverkad hjärt-lungmaskin. Det är främst städning och skolverksamhet upp till och med gymnasienivå och vård av gamla, man vill se i monopolverksamhet. Ingen har med trovärdig utredning visat om monopol är bra för kunderna. Förslagen är framtagna för att passa vänsterväljare.

HÅLLBARA PRINCIPER SAKNAS
Frågor är vilka näringar som eventuellt bör läggas i monopol.
– Varför får byggbolag tjäna pengar på att bygga och underhålla hus och anläggningar åt samhället?

Ett svar kan vara att en kommun inte ständigt har behov av byggarbeten och därför inte vill dra på sig anställda och utrustning som inte alltid behövs. Betyder det att behov som alltid finns i en kommun skall bedrivas i kommunal regi?

Om man svarar ja på frågan ovan, är kommunal VA och sophämtning givna monopolverksamheter. Ändå sätter kommuner sådana verksamheter på bolag! De måste rimligen anse att de inte har kompetens att driva dem i kommunal regi. Men vård av gamla och skolverksamhet är de bättre på, tycks några anse. Kanske är avsikten att kommunala skolor framgent skall drivas i kommunala skolbolag och gamla vårdas i kommunala vårdbolag.

Ovanstående är försök till förklaringar men de är otillräckliga. De som talar för kommunala monopol bör redogöra för vilka verksamheter som skall drivas i monopol och göra det trovärdigt med seriösa analyser hur det gynnar skattebetalare och kunder. Nu saknas hållbara principer och utredningar. Än så länge har vi bara politiska partiers tyckande.

Vanliga argument är att pengar som går till privat verksamhet för skolor och vårdanläggningar bättre hade kunnat användas i samhällets drift. Psykvården visar att samhället inte klarat av sin uppgift trots liten privat konkurrens. Samhällets resurser för psykvården otillräckliga. Politiker saknar initiativförmåga och entreprenörskap. De ser sällan ett behov innan en folklig opinion påtalar det. Politiker är bäst på att förhålla sig till andras förslag.

PRIVATA SJUKFÖRSÄKRINGAR
Privata sjukförsäkringar hör till monopoldebatten.

– Det är orättvist att rika kan köpa sig förbi samhällets vårdköer och få bättre vård, är argument som kan tilltala folk utan privat sjukförsäkring.

Påståendet visar att man betraktar köer som en naturlig del av samhällstjänster. Köer i samhällets vård beror på ineffektivitet och brist på både pengar och personal. De är stressande för både anställda och kunder och skapar onödigt lidande. Därför bör åtgärder som kapar köer ses som goda. Personalbristen beror bl. a. på dålig styrning av läkarutbildningen. Nu tvingas de stora sjukhusen hyra tillfälliga läkare från privata förmedlingsbolag.

Man kan undra varför landets alla sjukhus inte skapat en egen uthyrningsfirma och enats om att främst ta läkare från den. Kan det bero på att frågan överskrider landstingens gränser och landstingspolitikernas horisonter?

Alla skattebetalare bidrar till samhällets vård, även de som har privat försäkring. De som får vård på ett privat sjukhus belastar inte samhällets sjukhus, men kortar vårdköerna till fromma för de som saknar försäkringar. Till detta kommer vinster genom att en person som köpt sig förbi samhällets kö snabbare kommer i arbete. I vissa fall kan liv räddas genom snabbare ingrepp. Å andra sidan kan förtroendet för samhällets vård gå förlorad om många tvingas nyttja privat vård för att den allmänna har för långa köer.

Man kan förstå människors indignation över att en del kan köpa sig bättre och framförallt snabbare vård än de själva. Tanken förstärks i Sverige där folk vant sig vid att samhället tar hand om alla. Därför gläds få åt de, som kanske betalt mer skatt än de själva till den samhällsdrivna vården och dessutom kortar vårdköerna. Patienter med privata försäkringar betalar skatt för något de inte nyttjar genom att köpa sin vård på annat håll, låt vara att samhället kan ge stöd till privata klinikers verksamhet. Kostnaden för privat vård betalas med försäkringspremier av försäkringstagaren eller dennes arbetsgivare i stället för lön. Det senare har skapat misstankar om att premierna är gratis för den försäkrade, men inget är gratis.

Vem skulle inte uppskatta om någon belade för att hyra deras bil utan att använda den? Den fördelen kan inses av de flesta.

NYTTIGT ATT ÖVERDRIVA EN TANKE
Då man överväger en ny lösning kan det vara bra att överdriva den för att tydligare se konsekvenserna. Låt oss tänka så om samhällsmonopol för vissa branscher.

Om samhällsmonopol är bra för några branscher, bör de vara bra för fler. Politiker som lagt de första förslagen vill gärna se fler inför nästa val. De kan mena att det är orättvist att en del kan äta oxfilé varje vecka och årligen flyga på semester till fjärran länder. Det senare är dessutom skadligt genom att svenskar blir varse att Sverige inte längre är ett rikt land. Många andra länder har det väl så bra. Jag påmindes om det nyligen då jag förmedlades telefonbilder från bekanta som hyrde i Rom och på spanska Medelhavskusten.

Huset i Rom hade inte bara marmor inne utan även ute på tomten. Tänk vilken fastighetskatt man hade fått i Sverige för en sådan fastighet, som skulle kallats lyxvilla!

Det spanska huset hade innedörrar av stilfullt djupt mönstrat ädelträ. De förde tankarna till inredningen i dyra båtars salonger. Jag funderade på om den spanske ägaren deklarerat dörrkvaliteten och årligen betalar fastighetsavgift för dem, som kraven varit för dörrar på svenska köksskåp.

KUPONGSAMHÄLLET
I ett vänsterstyrt paradisland bör det mesta vara rättvist fördelat. Med utgångspunkt från hur resonemanget gått en tid om det olämpliga med privata initiativ inom vård, skola och omsorg, bör de flesta varor och tjänster fördelas rättvist.

Vi hade en skaplig lösning under andra världskriget då det var brist på varor. Den metoden bör kunna utvecklas. Då fanns kuponger för inköp av olika varor. Det fanns kuponger för kött, fläsk, socker, kaffe, bränslen, ja för de flesta varor som fanns att köpa.

För att kunna köpa en vara under kriget behövdes både pengar och kuponger. Ärligt talat kunde de med mycket pengar även då köpa utan kuponger på svarta marknaden (Svarta Börsen i dagligt tal på 1940-talet). I vår tid skulle kuponger snart ersättas med program för varuköpsrätter i mobiltelefoner. Ägarna laddar månatligen ner sina köprätter och betalar för dem, olika pris beroende av sin taxerade inkomst. Systemet skulle rättvisare fördela oxfilé åt alla. Det är redan infört på några områden (!):
– Alla har rätt till tand- och sjukvård men betalar skatt för det efter inkomst.
– Den som hamnar i ett rum i åldringsvården betalar efter pension och andra tillgångar. Därför tvingas arvingar tömma sin föräldrars konton och få deras hus överskrivet på sig. Tyvärr går en del så långt att de gamla blir så medellösa att kommunen får bekosta deras begravning. Alla medaljer har ju en baksida.

Avgifter för privata försäkringars sätts lika för alla. Avgifter för statliga försäkringar sätts efter inkomsten.

Det är rimligt med viss utjämning, men den får inte överdrivas. Det leder till att färre anstränger sig för att tjäna mer. Det var därför det påstått jämlika Östblocket upphörde.

PRINCIPLÖST LAND
Sverige har blivit ett principlöst land. Bildning och moral hos rikspolitikerna har sjunkit. Politiker ser inte längre till landets framtid utan till partiets och sin egen. Då blir kortsiktiga populära förslag mer gångbara. Politiker är den enda yrkeskår som inte har krav på utbildning. I viss utsträckning gäller att en välutbildad politiker placeras på fel plats. Det är i hög grad regel vid tillsättning för politiska utskott.

Ett av de mest principlösa exemplet rör personer som olagligt uppehåller sig i landet. De har getts rätt till vård för 50 kr och att ha sina barn i svensk skola. En fattig svensk får betala mer. Det är förbjudet att fotografera barn i skolan för att inte illegalas barn skall avslöjas. En annan orsak till fotoförbudet som är mer berättigad, är att det kan finnas barn med förälder som har skyddat boende. Men även den förklaringen är inte invändningsfri. Ofta är det en kvinna som hotas av en man. Om han kan nås av polisen är det rimligare att han sätts förvar så länge hotet finns.

Högskoleutbildningen är ett annat område där genuspolitik har introducerats i undervisningen. Mer om det på både svenska och engelska finns på
https://tanjabergkvist.wordpress.com .

Direktiv har getts till högskolor att inte bara se till vetenskapliga dokument. De påstås ofta förmedla en allt för maskulin bild av verkligheten! Även studenternas åsikter skall vägas in i den vetenskapliga undervisningen, förmodligen kvinnliga åsikter i första hand kan man anta.

Genusflummet har även införts i försvaret och väcker både förundran och löje i andra länder. Få tror det förstärker försvarets avskräckningseffekt på en fiende.

Den omhuldade mångkulturen håller på att få tolkningsföreträde framför svensk lagstiftning som inte har anpassats i takt med folkutbytet. Lagändringar tar resurser och måste i vissa fall göras kända för väljarna. Många av dem har åsikter som inte är politiskt korrekta. Jag har på Honesty4u tidigare ironiskt berört problem med arvsrätten för familjer med mer än en hustru i krönikan:
https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/21-bidrags-och-arvsratt-i-det-nya-sverige/ .

Media har berättat att skatteverket godkänt ett äktenskap där kvinnan bara var 15 år. Beslutet lär ha återtagits. Vi kan förvänta oss fortsatt debatt med krav på eftergifter för utländska seder. I framtiden kan det leda till hustrur som är så unga att de får barnbidrag. Det är tokigt nog för att kunna lanseras i Sverige.

Högsta domstolen dömde invandrare till vardera några tusen kronor i böter för att de uppgett fel ursprungsland och fel identitet. Domen utgjorde inget hinder för Migrationsverket att bevilja de dömda permanent uppehållstillstånd som medför livstid försörjning och rätt att ta hit anhöriga.

Sexöverenskommelse är ett annat område som väcker funderingar. Det har varit uppe till diskussion främst i feministiska kretsar och har behandlas i krönikan:
https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/42-sexoverenskommelse/ .

Det kan verka vara något man kan skratta åt. De frågor krönikan tar upp har emellertid fått långtgående konsekvenser för en utländsk medborgare som besökt Sverige och inbjudits sova över i en svensk kvinnas säng, med följd att mannen blev efterlyst av svensk domstol. Han har tvingats gömma sig i London i ett annat lands ambassad.

Tack för att du läste krönikan. Den visar på den kultur som sprider sig i Sverige och ger grogrund för bisarra åtgärder och förslag på olika områden.

Jan Ivarson
politiskt obunden

2 tankar på “235. MONOPOL OCH PRINCIPLÖSHET?

 1. Hej Jan!

  En fantastisk viktig information på löpande band skulle man kunna säga om din Krönika och självklart välskrivet och väl genomtänkt!

  En sak som jag fäste mig vid, när man släppte ut mentalt sjuka människor i samhället, man praktiskt tömde mentalsjukhusen.
  Det var samma kategori vänsterfolk som jobbade för en bättre kriminalvård som främst gick ut på att straffen skulle sänkas och de intagna skulle ges en massa förmåner, TV på rummet, morgonfika och dagens tidning serverad vid morgonväckningen.
  När det gäller mentalvården så menade man på, att det satt friska människor som hade omhändertagits samhället och såg det som en skandal att så hade skett.
  Den frågan har aldrig blivit ordentligt utredd eftersom anhöriga protesterade, att min son eller dotter har fortfarande ett stort behov av psykisk vård.( Jag har en misstanke om i båda fallen, att det handlade om antirasism, alltså att de flesta fall som satt på respektive anstalt var av utländsk börd)

  Jag har en personlig erfarenhet av ett fall vid ett besök på Järna Mentalsjukhus för barn, där en liten pojke förvarades för att han hade ett ”mentalt handikapp” han kunde telefonkatalogen utantill. Antingen var han en Savant eller ägda enbart ett fotografiskt minne?
  Jag kunde inte uppfatta pojken som ett psykfall för han föreföll att vara som vilken normal åtta åring som helst och märk väl att han fick gå fritt på området och hade en förkärlek till att vistas i Sjukhuset stora Kök, förmodligen saknade han sin mamma och kvinnorna som jobbade i köket blev en ersättning för hans mamma?

  Mvh
  Arne Holmström

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.